Huurvoorwaarden

Verhuurovereenkomst

1. De partijen

Bij de plaatsing van de reservatie en/of in gebruik name van de Vespa’s verklaart de huurder en elke Vespa bestuurder kennis te hebben genomen van de hierna volgende huurvoorwaarden en aanvaardt deze zonder voorbehoud.

De plaatser  van de reservatie stelt zich onherroepelijk hoofdelijk verantwoordelijk en aansprakelijk voor de medebestuurders. Hij contracteert dan ook voor elk van hen.

De Smet Peter behoudt zich het recht voor om te vorderen t.a.v. verschillende partijen (huurder en/of medebestuurder(s)).

Is de huurder een rechtspersoon, dan dient gereserveerd te worden door de natuurlijke persoon die de rechtspersoon conform de statuten kan en mag vertegenwoordigen/binden. Zo niet, is de contracterende natuurlijke persoon persoonlijk gebonden t.a.v. De Smet Peter.

2. De overeenkomst

Reservatie

De reservatie gebeurt schriftelijk via het formulier op de website. Deze reservatie kan enkel gebeuren nà kennisname en goedkeuring van onze algemene voorwaarden.

De reservatie is bij voorkeur één week op voorhand aan te vragen, en dit om een bevestiging te kunnen bekomen.

Grote groepen, kunnen bij voorkeur , een langere tijd op voorhand bestellen, liefst een maand(30 kalenderdagen), en dit om het gewenste aantal ter beschikking te hebben

Nà reservatie bekom je een bevestigingsmail dat het contract gesloten is, dit onder de aanvaarde voorwaarden.

Tevens worden de betalingsmodaliteiten bevestigd in de bevestigingsmail

Op uitdrukkelijk verzoek wordt kopie van het contract en de algemene voorwaarden nogmaals per post verstuurd.

Volledigheidshalve zal er bij ontvangst van de Vespa’s nog een exemplaar getekend en overhandigd worden.

Gebeurt de reservatie telefonisch, dan zal een exemplaar van het contract en de voorwaarden gemaild of gefaxt worden en verzoeken wij om ons een ondertekend exemplaar terug te bezorgen. Dit binnen de 8 werkdagen.

Bij gebreke aan ontvangst, wordt dit als onvolledige reservatie aanzien en komt deze dan ook te vervallen.

Tevens ontvangt U een verzoek tot betaling.

De reservaties gebeuren op basis van vaste tijdstippen (uurregeling tijdstippen zie woodysvespas.com). U dient zich strikt aan de gemaakte tijdstippen te houden, er kunnen ook geen verlengingen bekomen worden wanneer de voertuigen laattijdig worden opgehaald. Enkel mits duidelijke voorafgaande afspraken kan van de uurregeling afgeweken worden. Hiervan zal een afzonderlijk document worden opgesteld.

Zo de huurder/bestuurder zich niet aan de gemaakte uren houdt, zal De Smet Peter 10,- euro per begonnen half uur vertraging aanrekenen.

De reservaties slaan enkel op verhuring binnen België. Bij uitdrukkelijk akkoord, kunnen de voertuigen ook buiten België verhuurd worden, doch dan dienen de landen die bezocht zullen worden uitdrukkelijk ook te worden doorgegeven voor de verzekeringsmaatschappij. De bepalingen van het verzekeringscontract zullen dienaangaande strikt moeten nageleefd worden. Deze zullen meegedeeld en onderschreven worden door de huurder. Bij niet naleving zal deze integraal en hoofdelijk aansprakelijk zijn.

Betaling

Particulieren

Betalen het totale huurbedrag en waarborg ten laatste op de dag zelf (inclusief BTW), cash of via bancontact.

Bedrijven/vereniging/groepen/gebruik events

Dienen het totale huurbedrag uiterlijk 1 week voor de aanvangsdatum te betalen (inclusief BTW).

De waarborg dient eveneens minstens 1 week voor de huurdatum voldaan te worden (zo via overschrijving)  of de dag zelf (cash).

De reservatie is pas definitief na ontvangst van de overeengekomen bedragen, tenzij anders vermeld via de bevestigingsmail die u krijgt na reservatie.

Verplichte documenten

Kopie van het rijbewijs en de ID-kaart dienen de dag zelf voorgelegd te worden.

Bij gebreke daaraan kan de reservatie alsnog als onvolledig aanzien worden.

Gevolgen bij onvolledige reservaties

De Smet Peter kan onder geen enkel beding verantwoordelijk noch aansprakelijk worden gesteld voor de annulatie van onvolledige reserveringen.

Zij kan niet gehouden zijn tot het vergoeden van rechtstreekse, noch onrechtstreekse schade die hierdoor in hoofde van de huurder zou ontstaan.

3. Annullatie

annullatie kan enkel schriftelijk (per brief, mail)

Tot 3 weken voor de gereserveerde periode, wordt 50% van het totale factuurbedrag als schadevergoeding geïnd/ingehouden.

Tot 2 weken voor de gereserveerde periode, wordt 70% van het totale factuurbedrag als schadevergoeding geïnd/ingehouden.

Minder dan 1 week voor de reservatieperiode of bij “afwezigheid” op de afgesproken datum, blijft het volledige bedrag ingehouden en/of opeisbaar.

Indien er maar enkele Vespa’s geannuleerd worden, dan zal een schadevergoeding van 30% van het bedrag per Vespa verschuldigd zijn.

Zo er minder dan 1week voor de gereserveerde periode enkele Vespa’s geannuleerd worden, blijft het volledig bedrag verschuldigd.

De Smet Peter biedt een goed weer garantie aan.

Kan de tocht niet doorgaan wegens slecht weer of bewezen overmacht in hoofde van de huurder/groep/bedrijf- te beoordelen door De Smet Peter zelf, in samenspraak met de huurder, dan zal de reeds betaalde som omgezet worden in tegoed, te gebruiken tot één jaar na datum van uitschrijven.

Bij Picknicks en arrangementen kan de Vesparit zelf omgezet worden in een tegoed, maar niet de bijhorende arrangementen of picknicks. Deze dienen altijd betaald/afgehaald te worden.

annullatie, te wijten aan een vergissing/fout/overmacht (technisch mankement aan een voertuig, ongeval, … in hoofde van De Smet Peter, geeft enkel recht op teruggave van de reeds betaalde sommen. Nooit op een andere vergoeding, geldelijk of andere, voor eventuele rechtstreekse of onrechtstreekse annullatie kosten/schade die annullatie van de Vespa verhuur voor de particulier/groep/het bedrijf met zich zou mee brengen.

Ook al werd de reservering voor hotel, restaurant, andere nevenactiviteiten, … via De Smet Peter gemaakt. De huurder/bestuurder blijft gehouden tot het betalen van alle schade en onkosten die uit annuleringen, …; zouden voortvloeien. Heeft De Smet Peter nevenboekingen moeten doen, dan kan hij evenmin aangesproken worden voor schade, kosten, … voortvloeiend uit de annulering door derden van deze nevenboekingen.

4. Gebruik van het voertuig

De huurder/bestuurder verbindt zich ertoe om het voertuig voorzichtig en zorgvuldig te gebruiken, alsook om zich van aangepaste kledij te voorzien (slippers, hoge hakken en sandalen zijn af te raden, een (Zonne)bril verhoogt het rijcomfort, de gevoelstemperatuur ligt tijdens het rijden lager dan de effectieve buitentemperatuur, hou daar rekening mee)

De voertuigen zijn voorzien van een 50 cc motor en gaan maximaal 45km/u. Voor het vertrek wordt een technische toelichting van het gebruik van het voertuig gegeven .De bestuurder dient een minimum leeftijd van 18 jaar te hebben, alsook in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs cat. B of A3. Voor rijbewijzen uitgeschreven na april 2013, dient da AM-code op de achterzijde aangeduid te zijn.

Bij het vertrek zal van elke bestuurder/bijzitter een kopie van het rijbewijs en de ID kaarten genomen worden. Heb deze documenten dus mee!

De voorschriften van de wegcode of andere toepasselijke regels (zoals: regels inzake motorvoertuigen categorie B= O.a. binnen de gebouwde kom op de rijbaan rijden, … gebruik van richtingsaanwijzer bij afslaan, koplampen aan (ook overdag), …) moeten te alle tijde gevolgd worden.

Eventuele overtredingen en de daaruit voortvloeiende boetes, straffen, schade, vervolgingen, kosten verzekering/gerechtelijke verdediging…zullen op de huurder en/of bestuurder in kwestie verhaald worden en integraal te zijnen/haren laste vallen. Bijkomend zal een administratieve kost van 75,- euro(excl. Btw) aangerekend worden. Bij het vertrek is elk voertuig voorzien van de nodige boorddocumenten, nummerplaat, chassisnummer,.. Deze zaken dienen in onberispelijke staat opnieuw te worden binnengebracht.

Helmen worden voorzien door De Smet Peter. Schade daaraan zal tevens op de huurder/bestuurder verhaald worden en desgevallend in mindering van de borg gebracht worden.

De bestuurder/huurder blijft eveneens verantwoordelijk en aansprakelijk  voor de vervoerde personen, ook als deze de toegelaten normen overschrijden.

Het is de bestuurder/huurder niet toegestaan het voertuig te gebruiken voor om het even welke competitie of wedstrijd. Noch om het slepen, duwen, te gebruiken voor goederen- of personenverkeer(betalend).

Er mogen geen stickers aangebracht worden (van gelijk welke aard ook).

Wanneer de huurder of om het even welke andere bestuurder onder invloed is van alcohol, drugs, medicijnen of om het even welke andere substanties welke het bewustzijn of de reactiecapaciteiten verminderen, zal de verhuur niet toegestaan worden. Ook tijdens de huur mag dergelijke toestand niet gecreëerd worden.

De huurder/bestuurder zal enkele verharde en geasfalteerde wegen gebruiken.

Hij/zij zal geen andere personen gedurende de hele duur van de huur met het voertuig laten rijden. De Smet Peter kan hiervoor onder geen enkel beding aansprakelijk worden gesteld zo deze regels niet nageleefd worden.

Voor events kan hier wel vooraf schriftelijk een uitzondering voor worden bekomen. De ondertekenaar van het contract zal zich dan wel persoonlijk verantwoordelijk stellen voor de gebruikers van de voertuigen. De huurder/bestuurder is verantwoordelijk voor het stallen ( op de centrale steunvoet op een vaste ondergrond) en parkeren van het voertuig op een veilige en zichtbare plaats en het slotvast achter te laten.

Het is de huurder/bestuurder ten strengste verboden om zelf aan het voertuig te sleutelen en/of het voertuig door een derde te laten herstellen. Dit op gevaar van aansprakelijkheid. Bij defect, lekke band, … neem contact op met het nummer 0475/33.68.96 of 0473/89.40.47.  Daarna volgen verdere instructies die strikt nageleefd moeten worden.

De voertuigen worden met volle tank geleverd en mogen terug gebracht worden zonder volle tank

5. Huur van accessoires U kan bij De Smet Peter een GPS, extra beveiligingsslot, kinderzitje en voetsteuntjes huren. Huurprijs GPS 5 euro, extra beveiligingsslot 5 euro. De Smet Peter behoudt zich het recht toe het bedrag van gehuurde accessoires volledig aan de huurder/bestuurder aan te rekenen bij diefstal of totaal verlies of de daaraan aangebrachte schade.

6. Waarborg en schade

Bovenop de huurprijzen, wordt een waarborg van 200,- euro per Vespa aangerekend en 1000,- euro voor de Can-am Maverick 1000. De waarborg die voor de voertuigen betaald wordt, dekt de kost bij verdwijning diefstal of totaalverlies van de Vespa en toebehoren niet.

Voor groepen/firma’s/verenigingen geldt een maximum borg van 1000,- euro.

De waarborg wordt via overschrijving of cash betaald en wordt uiterlijk binnen de 10 werkdagen na de verhuring terug betaald.

Voor vertrek wordt een check-up van de Vespa gedaan in het bijzijn van alle betrokken partijen. De Vespa’s dienen zich in dezelfde staat als waarin ze zich tijdens de check-up bevonden, terug te worden afgeleverd op de plaats van vertrek (tenzij andersluidende uitdrukkelijk afwijkende afspraken).

De Smet Peter heeft een (BA)verzekering voor elk voertuig.

Schadegevallen zullen aan de verzekering aangegeven worden.

Bij dekking geldt volgende franchise :

– 150,- euro voor bestuurders vanaf 26 jaar ;

– 500,- euro voor bestuurders tot 26 jaar.

Franchise door de bestuurder zelf te betalen.

Bij niet dekking kan er niet op De Smet Peter verhaald worden. De bvba is onder geen enkel beding zelf verantwoordelijk noch aansprakelijk voor schade die tijdens de periode door de bestuurder aangebracht wordt aan derden en/of aan zichzelf of aansprakelijk voor beschadiging/verlies van persoonlijke bezittingen van de huurder/bestuurders. Ook al spruit deze schade voort uit technische defecten,… van het voertuig, wat ook de oorzaak van het defect is.

De Smet Peter is evenmin aansprakelijk voor schade of pech ten gevolge van weersomstandigheden.

Wanneer zich tijdens de rit een mankement of ongeval voordoet dient de huurder/bestuurder :

-De Smet Peter onmiddellijk te verwittigen op 0475/33.68.96 of 0473/89.40.47.of Geert 0479/18 65 18. Er zal zo snel als mogelijk opgetreden worden ;

– En (bij ongeval) de verbalisanten. Er dient aangifte te worden opgemaakt.

 De huurder en/of bestuurder in kwestie is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de op te stellen proces verbalen.

Bij aankomst worden de voertuigen opnieuw gecontroleerd;

– Zichtbare schade (o.a. ontbrekende onderdelen, schade aan binnen- of buitenkant, diefstal van onderdelen, franchise van de verzekering,…) wordt van de waarborg in mindering gebracht. De schade die de borg zou overstijgen, wordt integraal op de huurder verhaald.

– Verborgen schade, die pas n.a.v. de grondige controle opduikt (zoals – niet-limitatief opgesomd – o.a. kosten van reparatie aan de motor en/of de mechaniek ten gevolge van een slecht/verkeerd gebruik van de huurder, kosten van foutief gebruiken, …) zal eveneens op de huurder verhaald worden.

– Opzettelijk verzwegen schade (zowel zichtbare als onzichtbare schade) bij inlevering wordt

gesanctioneerd met 100,- euro extra kost per schadepost, bovenop de herstelkost.

Bij schade is sowieso steeds een extra administratieve kost van 75,- euro per Vespa verschuldigd.

De Smet Peter behoudt zich het recht voor om de borg zolang in te houden tot de factuur van herstelling er is of tot na de uitspraak van de bevoegde rechtbank of tot na het standpunt van de verzekeringsmaatschappij.

De Smet Peter behoudt zich tevens het recht voor om de integrale inkomstenderving gedurende de periode van niet-beschikbaarheid van het voertuig (de voertuigen) in kwestie te verhalen op de schadeverwekker.

Hij zal deze inkomstenderving bewijzen aan de hand van verzoeken tot reservatie die hij dient af te zeggen (hetzij van één of enkele individuen, hetzij van een hele groep).

De schade wordt steeds hersteld bij een officiële dealer, aangesteld door De Smet Peter. Deze zal binnen de 14-dagen vanaf de inlevering een schadebestek overmaken aan De Smet Peter die dit bestek per kerende aan de huurder zal bezorgen.

De huurder heeft 7 werkdagen de tijd zich schriftelijk akkoord of niet akkoord te verklaren.

Geen reactie binnen deze termijn, betekent een stilzwijgend akkoord met het bestek. De vordering is daarna  uitvoer- en/of opeisbaar.

Niet-akkoord zal steeds gepaard gaan met een ernstig tegenbestek, afgeleverd door een expert, op eigen kost van de klant.

Elk ander niet-akkoord is ongegrond en staat gelijk met een akkoord waarna de vordering uitvoer- en/of opeisbaar is.

Bij een gemotiveerd niet-akkoord, heeft  De Smet Peter de keuze om hetzij alsnog een akkoord te bewerkstelligen, hetzij de zaak aan een derde expert voor te leggen, hetzij de zaak voor de bevoegde rechtbank te brengen.

De huurder is tevens volledig aansprakelijk voor diefstal en/of schade aangebracht door derden.

7. Gerechtelijke stappen – bevoegde rechtbank

Worden de voertuigen na het verstrijken van de huurperiode niet teruggebracht of zijn er betwistingen dan geeft dit aanleiding tot gerechtelijke stappen.

Alle gerechtelijke stappen zullen gezet worden voor de bevoegde rechtbank uit het gerechtelijke arrondissement te Gent.